Author: oppamart

เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมเรื่องราว เกี่ยวกับธุรกิจท้องถิ่นในเกาหลี รวมถึงบอกเล่าถึงความน่าสนใจของ แบรนด์สินค้าต่างๆ เพราะเราเชื่อมั่นว่า ทุกธุรกิจล้วนมีเรื่องราวบอกเล่าต่อ